GPL

This is an unofficial translation of the GNU General Public License into Dutch. It was not
published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution
terms for software that uses the GNU GPL—only the original English text of the GNU
GPL does that. However, we hope that this translation will help Dutch speakers
understand the GNU GPL better.
 
Dit is een inofficiële vertaling van de GNU General Public License in het Nederlands.
Deze vertaling is niet gemaakt door de Free Software Foundation en bevat niet de
juridisch bindende distributievoorwaarden voor software die gebruik maakt van de GNU
GPL – alleen de originele Engelse tekst van de GNU GPL is juridisch bindend. Wij
hopen echter dat deze vertaling Nederlandstaligen zal helpen de GNU GPL beter te
begrijpen.1
 
GNU ALGEMENE PUBLIEKE LICENTIE
Versie 3, 29 juni 2007
 
Auteursrecht © 2007 Free Software Foundation, Inc. <http://fsf.org/>
 
Het is iedereen toegestaan om letterlijke kopieën van deze licentievoorwaarden te
maken en te verspreiden. Het wijzigen van deze licentievoorwaarden is niet toegestaan.
 
Overwegingen
De GNU Algemene Publieke Licentie is een vrije, copyleft licentie voor software en
andersoortige werken.
De licenties voor de meeste software en andere auteursrechtelijk beschermde werken
zijn geschreven om jouw vrijheid om die werken te delen en te wijzigen in te perken. In
tegenstelling hiermee is de GNU Algemene Publieke Licentie bedoeld om jouw vrijheid
te garanderen om alle versies van een programma te delen en wijzigen – om te
verzekeren dat het vrije software blijft voor alle gebruikers. Wij, de Free Software
Foundation, gebruiken de GNU Algemene Publieke Licentie voor het grootste deel van
onze software; deze is ook van toepassing op elk ander werk dat is geopenbaard door
de auteurs. Je kunt deze licentie ook op jouw programma’s van toepassing verklaren.
Wanneer wij het hebben over vrije software, dan bedoelen wij vrijheid, niet ‘gratis’. Onze
GNU Algemene Publieke Licenties zijn geschreven om te verzekeren dat jij de vrijheid
hebt om kopieën van vrije software te verspreiden (en hiervoor een vergoeding te
vragen als je dat wenst), om de broncode te ontvangen of te kunnen krijgen, om de
                                                 
1 Deze Nederlandse vertaling van de GPL v.3 is gemaakt door Bart Beuving en Maurits Westerik (beiden
advocaat bij Bird & Bird en gespecialiseerd in IT en intellectueel eigendomsrecht) en mag onder de
voorwaarden van de Creative Commons licentie naamsvermelding-geen afgeleide werken 3.0 door iedereen
worden gekopieerd en gebruikt. Deze versie van de Nederlandse vertaling kan worden aangeduid met ‘GPL
v.3 (NL 1.0)’.  
 
Bij deze vertaling is de vrijheid genomen om verwijzingen wat nader te verduidelijken en de gedefinieerde
termen consequent met hoofdletters te schrijven. Ook zijn soms opsommingstekens toegevoegd. Wat de
terminologie betreft is zo dicht mogelijk bij de Engelse versie gebleven en zijn de gekozen Nederlandse
woorden dus niet de gangbare Nederlandse juridische termen (zo wordt hier het woord ‘kopiëren ‘gebruikt,
waar de Auteurswet het heeft over ‘openbaar maken en verveelvoudigen’).
 
   
software te kunnen wijzigen of stukken hiervan te kunnen gebruiken in nieuwe vrije
programma’s en om te weten dat je deze dingen kunt doen.  
Om jouw rechten te beschermen, moeten wij voorkomen dat anderen jou deze rechten
ontzeggen of jou vragen afstand te doen van deze rechten. Daarom heb jij bepaalde
verantwoordelijkheden als jij kopieën van de software verspreidt, of als jij deze software
wijzigt: verantwoordelijkheden om de vrijheden van anderen te respecteren.  
Bijvoorbeeld, als jij kopieën van een dergelijk programma verspreidt, of het nu gratis is of
tegen een vergoeding, dan moet je aan de ontvangers dezelfde vrijheden doorgeven als
je hebt ontvangen. Je moet zorgen dat ook zij de broncode ontvangen of kunnen
verkrijgen. Ook moet je ze deze voorwaarden tonen zodat zij hun rechten kennen.  
Ontwikkelaars die gebruik maken van de GNU GPL beschermen jouw rechten in twee
stappen: (1) ze verduidelijken dat zij auteursrecht hebben op de software, en (2) bieden
jou deze Licentie die jou juridisch gezien toestemming geeft om deze software te
kopiëren, verspreiden en/of te wijzigen.
Ter bescherming van de ontwikkelaars en de auteurs, staat duidelijk in de GPL dat er
geen garanties op deze vrije software zitten. Ten behoeve van zowel de gebruikers als
de auteurs vereist de GPL dat gewijzigde versies ook als gewijzigd worden aangemerkt
zodat eventuele problemen met die versies niet onterecht zullen worden toegeschreven
aan auteurs van eerdere versies.
Sommige apparaten zijn ontworpen om gebruikers de mogelijkheid te ontzeggen om
gewijzigde versies van de in die apparaten gebruikte software te installeren of te
gebruiken, hoewel de fabri-kant dat wel kan. Dit is fundamenteel onverenigbaar met het
doel de vrijheid van de gebruikers om de software te wijzigen, te waarborgen. Het
systematisch patroon van dergelijk misbruik komt voo-ral voor in de consumentenmarkt,
wat nu juist de plek is waar dit misbruik het minst acceptabel is.
Daarom hebben wij deze versie van de GPL zo geschreven dat zulke praktijken voor
dergelijke apparaten wordt verboden. Als zulke problemen zich in grote mate voordoen
in andere gebieden, staan wij klaar om deze bepaling in toekomstige versies van de
GPL uit te breiden, zoveel als nodig is om de vrijheid van gebruikers te beschermen.
Tot slot, elk programma wordt voortdurend bedreigd door softwareoctrooien. Staten
zouden het niet moeten toestaan dat octrooien de ontwikkeling en het gebruik van
software op herprogrammeerbare computers beperken, maar in die staten die dat wel
doen, willen wij het bijzondere gevaar vermijden dat octrooien die van toepassing zijn op
een vrij programma dat programma feitelijk ‘gesloten software’ maken. Om dit te
voorkomen zorgt de GPL dat octrooien niet kunnen worden gebruikt om het programma
niet-vrij te maken.  
De precieze voorwaarden voor het kopiëren, verspreiden en wijzigen volgen hierna.
   
VOORWAARDEN
0. Definities.
“Deze Licentie” verwijst naar versie 3 van de GNU Algemene Publieke Licentie.
“Auteursrecht” verwijst ook naar auteursrechtelijke wetten die op andere soorten werken
van toepassing zijn, zoals halfgeleider-topografieën.
“Het Programma” verwijst naar ieder voor auteursrechtelijke bescherming vatbaar werk
dat onder deze Licentie wordt gelicentieerd. Elke licentienemer wordt aangesproken als
“jij”. “Licentienemers” en “Ontvangers” kunnen zowel natuurlijke personen als
rechtspersonen zijn.  
Het “Wijzigen” van een werk betekent het kopiëren of aanpassen van het geheel of een
deel van een werk op een manier waarvoor auteursrechtelijke toestemming nodig is,
tenzij het het maken van een exacte kopie betreft. Het resulterende werk wordt een
“Gewijzigde Versie” van het eerdere werk of een werk “gebaseerd” op het eerdere werk.
Een “GPL v.3 Werk” betekent ofwel het ongewijzigde Programma of een werk
gebaseerd op het Programma.
“Verspreiden” van een werk verwijst naar elke handeling waarmee je zonder
toestemming direct of indirect aansprakelijk zou zijn voor inbreuk onder het toepasselijke
auteursrecht, behalve het gebruik op een computer of het Wijzigen van een kopie voor
privé-gebruik. Verspreiden omvat kopiëren, distribueren (al dan niet Gewijzigd),
openbaar maken en in sommige landen ook nog andere handelingen.
Het “Overbrengen” van een werk betekent elke vorm van Verspreiden dat andere
partijen in staat stelt om kopieën te maken of te ontvangen. De enkele interactie met een
gebruiker door middel van een computernetwerk zonder verplaatsing van een kopie,
geldt niet als Overbrengen.
Een interactieve gebruikersinterface toont “Passende Juridische Aankondigingen” in de
zin dat het een gemakkelijk en duidelijk zichtbaar deel heeft dat (1) een toepasselijke
auteursrechtaankondiging toont, en (2) de gebruiker duidelijk maakt dat er geen garantie
voor het werk wordt gegeven (behalve voor zover er wel garanties worden gegeven), dat
Licentienemers het werk mogen Overbrengen onder deze Licentie, en hoe men een
kopie van deze Licentie kan bekijken. Indien de interface een lijst van
gebruikerscommando’s of opties geeft, zoals een menu, dan dient een prominent
zichtbaar onderdeel van deze lijst aan deze eis te voldoen.
1. Broncode.
De “Broncode” voor een werk betekent de voorkeursvorm van het werk voor het maken
van aanpassingen hieraan. “Objectcode” betekent elke niet-Broncodevorm van een
werk.  
   
Een “Standaard Interface” betekent ofwel een interface die een officiële standaard volgt
zoals vastgesteld door een erkend normeringsorgaan,of, in het geval van interfaces die
voor een bepaalde programmeertaal zijn voorgeschreven, een die veel wordt gebruikt
onder ontwikkelaars die in die taal werken.  
De “System Libraries” van een werk dat op een computer gebruikt kan worden omvatten
alles, buiten het werk in zijn geheel dat (a) is bijgevoegd in de normale wijze waarop een
Belangrijk Component wordt verpakt maar geen onderdeel is van dat Belangrijke
Component, en (b) alleen dient om het gebruik van het werk met dat Belangrijke
Component mogelijk te maken, of om een Standaard Interface te implementeren
waarvoor een implementatie beschikbaar is voor het publiek in een Broncode-vorm. Een
“Belangrijk Component” in deze context betekent een belangrijk essentieel onderdeel
(kernel, window systeem, enzovoort) van het specifieke besturingssysteem (indien
aanwezig) waarop het op de computer bruikbare werk draait, of een
compileerprogramma dat gebruikt wordt om het werk te produceren, of een objectcode
vertaler die gebruikt wordt om het te draaien.
De “Corresponderende Broncode” voor een werk in Objectcode-vorm betekent alle
Broncode die nodig is om de Objectcode te genereren, installeren en (voor een op
computer bruikbaar werk) de Objectcode te draaien en het werk te Wijzigen, inclusief
scripts om deze acties uit te voeren. Echter, het omvat niet de Systeem Libraries van het
werk, tools voor een algemeen doel of algemeen beschikbare vrije programma’s die
ongewijzigd worden gebruikt bij het uitvoeren van deze handelingen maar geen
onderdeel van het werk vormen. Bijvoorbeeld, Corresponderende Broncode omvat
interfacedefinitie-bestanden die bij de Broncode-bestanden van het werk horen, de
Broncode voor shared libraries en dynamische gelinkte subprogramma’s die het werk
naar haar specifieke ontwerp vereist, zoals door nauw verweven datacommunicatie dan
wel beheersverloop tussen die subprogramma’s en andere delen van het werk.
De Corresponderende Broncode hoeft niet datgene te omvatten dat gebruikers
automatisch opnieuw kunnen genereren uit andere delen van de Corresponderende
Broncode.
De Corresponderende Broncode voor een werk in Broncode-vorm is datzelfde werk.
2. Basisrechten.
Alle rechten die worden verkregen onder deze Licentie worden verkregen voor zolang
het Programma auteursrechtelijk is beschermd en zijn onherroepelijk zolang wordt
voldaan aan de gestelde voorwaarden. Deze Licentie bevestigt expliciet jouw
onbeperkte recht om het niet-gewijzigde Werk te draaien. De output van het draaien van
een GPL v.3 Werk valt uitsluitend ook onder deze Licentie indien deze content naar de
inhoud ervan een GPL v.3 Werk oplevert. Deze Licentie erkent jouw recht op ‘fair use’ of
een ander uit het auteursrecht volgend equivalent hiervan.  
Je mag GPL v.3 Werken die je niet Overbrengt, zonder voorwaarden compileren,
draaien en verspreiden, zolang jouw Licentie anderszins van kracht blijft. Je mag GPL
v.3 Werken Overbrengen naar anderen met het enkele doel om deze anderen exclusief
voor jou Wijzigingen te laten maken, of jou de middelen te verschaffen voor het draaien
van die werken, onder de voorwaarde dat jij je houdt aan de voorwaarden van deze
   
Licentie bij het Overbrengen van al het materiaal waarbij je geen zeggenschap hebt over
het auteursrecht. De anderen die het Gelicentieerde werk aldus voor jou maken of
draaien moeten dit exclusief voor jou doen, jouw aanwijzingen volgen en onder jouw
controle, onder voorwaarden die hun verbieden kopieën te maken van jouw
auteursrechtelijk beschermd materiaal buiten hun relatie met jou.  
Het Overbrengen is onder elke andere omstandigheden uitsluitend toegestaan onder de
voorwaarden die hieronder staan vermeld. Sublicentieren is niet toegestaan; artikel 10
maakt dit onnodig.
3. Bescherming van de rechten van gebruikers tegen anti-omzeilingswetgeving  
Geen GPL v.3 Werk zal geacht worden een onderdeel te zijn van een doeltreffende
technologische maatregel onder elke geldende wet zoals bedoeld in artikel 11 van het
WIPO Auteursrechtverdrag van 20 december 1996, of vergelijkbare wetten die
omzeilingsmaatregelen verbieden of beperken.  
Wanneer je een GPL v.3 Werk Overbrengt doe je afstand van elk recht om omzeiling
van technische maatregelen te verbieden voor zover een dergelijke omzeiling tot stand
komt door een beroep te doen op de rechten die volgen uit deze Licentie met betrekking
op het GPL v.3 Werk, en daarbij wijs je ook elke voornemen van de hand om het gebruik
of de aanpassing van het werk te beperken als een middel om jouw of andermans recht
op omzeiling te verbieden te handhaven ten opzichte van de gebruikers van het werk.
4. Het Overbrengen van letterlijke kopieën.
Je mag letterlijke kopieën van de Broncode van het Programma Overbrengen zoals je
die zelf gekregen hebt, op elk medium, op voorwaarde dat je op duidelijk waarneembare
en passende wijze op elke kopie een toepasselijke kennisgeving van auteursrecht
aanbrengt; alle kennisgevingen dat deze Licentie en de eventuele beperkende
voorwaarden volgens Artikel 7 van toepassing zijn op de code intact laat; alle
kennisgevingen dat elke vorm van garantie wordt uitgesloten intact laat; en alle
ontvangers samen met het Programma een kopie van deze Licentie geeft.
Je mag naar eigen keus al dan niet een vergoeding vragen voor elke kopie die je
Overbrengt, en je mag support of garantie aanbieden voor een vergoeding.
5. Het Overbrengen van aangepaste Broncode Versies.
Het is je toegestaan een werk dat gebaseerd is op het Programma, of enkel de nodige
aanpassingen die nodig zijn om het op basis van het Programma te produceren, Over te
brengen in Broncodevorm onder de voorwaarden zoals genoemd in Artikel 4, zolang je
ook voldoet aan de volgende voorwaarden:  
a) Het werk moet duidelijk waarneembare kennisgevingen dragen, waarin wordt gemeld
dat jij het hebt aangepast, en onder vermelding van de relevante datum.
b) Het werk moet duidelijk waarneembare kennisgevingen dragen waarin wordt vermeld
dat het onder deze Licentie wordt uitgebracht en ook onder eventuele aanvullende
   
voorwaarden die overeenkomstig Artikel 7 zijn toegevoegd. Dit vereiste wijzigt het
vereiste in Artikel 4 om "alle kennisgevingen intact te houden".
c) Je moet het hele werk licentiëren, als geheel, onder deze Licentie aan iedereen die
een kopie verkrijgt. Deze Licentie zal dan ook van toepassing zijn, samen met eventuele
aanvullende voorwaarden die overeenkomstig Artikel 7 zijn toegevoegd, op het geheel
van het werk, en al haar delen, ongeacht in welke samenstelling deze zijn verspreid.
Deze Licentie geeft geen toestemming op enige andere manier te licentiëren, maar het
stelt een dergelijke toestemming die je apart hebt verkregen niet buiten werking.
d) Als het werk interactieve gebruikersinterfaces kent moet elk daarvan Passende
Juridische Aankondigingen tonen; echter, als het Programma interactieve interfaces
heeft die geen Passende Juridische Aankondigingen tonen, dan hoeft jouw werk dat niet
aan de interactieve interfaces van het Programma toe te voegen.
Een compilatie van een GPL v.3 Werk met andere afzonderlijke en onafhankelijke
werken, die naar hun aard geen uitbreiding van het GPL v.3 Werk zijn en die niet op
dusdanige wijze met het GPL v.3 Werk zijn gecombineerd zodat het samen een groter
programma oplevert, in of op een opslageenheid of verspreidingsmedium, wordt een
“Aggregaat” genoemd als de compilatie en het daarop rustend auteursrecht niet worden
gebruikt om de toegang of de juridische rechten van de gebruikers van de compilatie
verder te beperken dan hetgeen in de andere delen van de compilatie is toegestaan. Het
opnemen van een GPL v.3 Werk in een Aggregaat maakt niet dat deze Licentie van
toepassing wordt op andere onderdelen van het Aggregaat.
6. Het Doorgeven van niet-Broncodevormen.
Je mag een GPL v.3 Werk Overbrengen in Objectcode-vorm onder de voorwaarden van
Artikelen 4 en 5, zolang je ook de machine-leesbare Corresponderende Broncode
Overbrengt onder de voorwaarden van deze Licentie op een van de volgende manieren:

a) Breng de Objectcode over in of vervat in een tastbaar product (waaronder een
fysiek distributiemedium), samen met de Corresponderende Broncode
vastgelegd op een duurzame fysieke drager die bedoeld is voor het uitwisselen
van software.
 

b) Breng de Objectcode over in of vervat in een tastbaar product (waaronder een
fysiek distributiemedium), samen met een geschreven aanbod, dat ten minste
drie jaar geldig is en geldig voor zolang als jij reserveonderdelen of
klantondersteuning voor dat model product aanbiedt, om iedereen die de
Objectcode bezit ofwel:
 
(1) een kopie van de Corresponderende Broncode voor alle software in het
product dat onder deze Licentie valt te verschaffen, vastgelegd op een duurzame
fysieke drager die bedoeld is voor het uitwisselen van software, voor een prijs die
niet hoger is dan jouw redelijke kosten voor het fysiek uitvoeren van deze
Doorgifteverplichting; of  
 
(2) de mogelijkheid om kosteloos een kopie van de Corresponderende Broncode
   
te maken vanaf een netwerkserver.
 

c) Breng individuele kopieën van de Objectcode over, samen met een kopie van
een geschreven aanbod om de Corresponderende Broncode te verschaffen. Dit
alternatief is alleen toegestaan als uitzondering en alleen voor niet-commercieel
gebruik, en alleen als jij zelf de Objectcode hebt ontvangen met een dergelijk
aanbod, in overeenstemming met Artikel 6b.
 

d) Breng de Objectcode over door toegang te bieden tot een hiervoor
aangewezen plaats (gratis of tegen een vergoeding), en biedt overeenkomstige
toegang aan tot de Corresponderende Broncode via dezelfde plaats zonder
daarvoor verdere kosten in rekening te brengen. Je hoeft ontvangers niet te
verplichten de Corresponderende Broncode samen met de Objectcode te
kopiëren. Als de plaats waar de Objectcode kan worden gekopieerd een
netwerkserver is, mag de Corresponderende Broncode ook op een andere
server staan (beheerd door jou of door een derde partij) die overeenkomstige
kopieerfaciliteiten biedt, zolang je duidelijke aanwijzingen bij de Objectcode
verschaft waar de Corresponderende Broncode kan worden gevonden.
Ongeacht op welke server de Corresponderende Broncode is geplaatst, blijf je
verplicht om er voor te zorgen dat deze Corresponderende Broncode
beschikbaar blijft zolang als nodig is om te voldoen aan deze voorwaarden.
 

e) Breng de Objectcode over door gebruik te maken van peer-to-peer verzending
onder de voorwaarde dat je de andere peers informeert waar de Objectcode en
Corresponderende Broncode van het werk worden aangeboden aan het publiek
zonder verdere kosten zoals bedoeld in Artikel 6b.
Een te onderscheiden deel van de Objectcode, waarvan de Broncode is uitgezonderd
van de Corresponderende Broncode als een Systeem Library, hoeven niet te worden
bijgeleverd bij het Overbrengen van het Werk in Objectcode-vorm.
Een “Gebruikersproduct” is ofwel (1) een “consumentenproduct”, wat zoveel wil zeggen
als elk tastbaar persoonlijk gebruiksvoorwerp dat normaliter gebruikt wordt voor
persoonlijke, familie of huishoudelijke doeleinden, of (2) alles dat ontworpen of verkocht
wordt voor gebruik in een verblijfsplaats. Bij het vaststellen of sprake is van een
consumentenproduct, worden twijfelachtige gevallen aangemerkt als een
consumentenproduct. Voor een specifiek product dat door een gebruiker wordt
ontvangen betekent ‘normaliter gebruikt’ het specifieke of normale gebruik van dat type
product, ongeacht de hoedanigheid van de specifieke gebruiker of de manier waarop
deze gebruiker het product daadwerkelijk gebruikt, of verwacht of wordt verwacht het
product te gebruiken. Een product is een consumentenproduct ongeacht of het product
substantiële, commerciële, industriële of niet-consumenten toepassingen kent, tenzij
zulke toepassingen de enige significante toepassing van het product
vertegenwoordigen.
“Installatie-informatie” voor een Gebruikersproduct betekent alle methodes, procedures,
authorisatiesleutels of andere informatie nodig voor het installeren en uitvoeren van
Gewijzigde versies van een GPL v.3 Werk in dat Gebruikersproduct uitgaande van een
Gewijzigde versie van de Correponderende Broncode. De informatie moet volstaan om
te garanderen dat het verdere functioneren van de Gewijzigde Objectcode op geen
   
enkele wijze wordt voorkomen of verstoord enkel en alleen omdat er Wijzigingen zijn
aangebracht.
Als je een Objectcode werk onder de werking van deze bepaling Overbrengt in, met of
bestemd voor gebruik in een Gebruikersproduct, en het Overbrengen vormt deel van
een transactie waarin het eigendom van het Gebruikersproduct voor bepaalde of
onbepaalde tijd wordt overgedragen aan de ontvanger (ongeacht hoe deze transactie
wordt betiteld), dan moet de Corresponderende Broncode die onder de werking van
deze bepaling wordt Overgebracht, worden vergezeld door de Installatie-informatie.
Maar deze verplichting vervalt als jij noch een derde nog de mogelijkheid heeft om
Gewijzigde Objectcode in het Gebruikersproduct te installeren (als het werk bijvoorbeeld
in een ROM is geïnstalleerd).
De verplichting om Installatie-informatie te verschaffen houdt geen verplichting in om
supportdiensten te blijven leveren voor een product dat is Gewijzigd of geïnstalleerd
door de ontvanger, of voor het Gebruikersproduct waarin het is Gewijzigd of
geïnstalleerd. Toegang tot een netwerk mag worden geweigerd als de Wijziging zelf de
werking van het netwerk materieel en negatief beïnvloedt of als het de regels en
protocollen voor communicatie over het netwerk overtreedt.
Overgebrachte Corresponderende Broncode en verschafte Installatie-informatie in
overeenstemming met dit artikel moet in een format beschikbaar worden gesteld dat
publiekelijk is gedocumenteerd (en waarvan een implementatie beschikbaar is voor het
publiek in een Broncode-vorm) en mag geen speciale toegangscode of sleutel nodig
hebben voor het uitpakken, lezen of kopiëren.
7. Aanvullende bepalingen.
"Aanvullende Voorwaarden" zijn bepalingen die de bepalingen van deze Licentie
aanvullen door het maken van uitzonderingen op een of meerdere voorwaarden van
deze Licentie. Aanvullende Voorwaarden die op het gehele Programma van toepassing
zijn, zullen worden behandeld alsof zij onderdeel zijn van deze Licentie, voorzover zij
geldig zijn onder het toepasselijke recht. Als Aanvullende Voorwaarden slechts van
toepassing zijn op een deel van het Programma, dan mag dat deel apart worden
gebruikt onder die voorwaarden, maar het Programma als geheel blijft onderworpen aan
deze Licentie zonder dat acht hoeft te worden geslagen op de Aanvullende
Voorwaarden.
Als je een kopie van een GPL v.3 Werk Overbrengt, mag je er voor kiezen om alle
Aanvullende Voorwaarden van die kopie of van een deel van die kopie te verwijderen.
(Aanvullende Voorwaarden kunnen zo worden geschreven dat zij hun eigen verwijdering
vereisen in bepaalde gevallen als je het werk Wijzigt.) Je mag Aanvullende
Voorwaarden toevoegen voor materiaal dat jij zelf toevoegt aan een GPL v.3 Werk en
waarvoor jij de benodigde auteursrechtelijke toestemming hebt of kunt geven.  
Niettegenstaande enige andere bepaling van deze Licentie is het je met betrekking tot
materiaal dat jij toevoegt (indien toegestaan door de auteursrechthebbenden op dat
materiaal) aan een GPL v.3 Werk, toegestaan de bepalingen van deze Licentie aan te
vullen met bepalingen:
   

a) die de garantie uitsluiten of de aansprakelijkheid beperken op een andere
wijze dan Artikelen 15 en 16 van deze Licentie; of
 

b) die instandhouding vereisen van specifieke, redelijke juridische
kennisgevingen of auteursvermeldingen in dat materiaal of in de Passende
Juridische Kennisgevingen die weergegeven worden door werken die het
bevatten; of
 

c) die een verkeerde voorstelling van de oorsprong van dat materiaal verbieden,
of vereisen dat aangepaste versies van dat materiaal op een redelijke wijze
worden gemarkeerd als verschillend van de oorspronkelijke versie; of  
 

d) die het gebruik van de namen van de licentiegevers of auteurs van het
materiaal voor publiciteitsdoeleinden beperken; of
 

e) die een weigering inhouden merkenrechtelijke rechten te verschaffen voor het
gebruik van sommige handelsnamen, merken of dienstmerken; of
 

f) die schadeloosstelling van de licentiegevers en de auteurs van dat materiaal
vereisen van eenieder die dat materiaal (of aangepaste versies daarvan)
Overbrengt met contractuele bepalingen over de aansprakelijkheid jegens de
ontvanger, voor iedere aansprakelijkheid die als een direct gevolg van die
contractuele bepalingen op die licentiegevers en auteurs rust.  
Alle verdere beperkende Aanvullende Voorwaarden worden beschouwd als “Verdere
Beperkingen” in de zin van artikel 10. Als het Programma in de vorm waarin jij het kreeg
of een deel daarvan, een kennisgeving bevat die stelt dat het wordt beheerst door deze
Licentie en een Verdere Beperking, dan mag je die Verdere Beperking verwijderen. Als
een licentiedocument een Verdere Beperking bevat maar toestaat dat er wordt ge-
herlicentieerd of Overgebracht onder deze Licentie, mag je aan een GPL v.3 Werk
materiaal toevoegen dat beheerst wordt door dat licentiedocument, op voorwaarde dat
die Verdere Beperking dergelijk herlicentiëren of Overbrengen niet overleeft.  
Als je voorwaarden toevoegt aan een GPL v.3 Werk in overeenstemming met dit artikel,
dan moet je in de relevante broncodebestanden een kennisgeving over de op die
bestanden toepasselijke aanvullende bepalingen opnemen, of een kennisgeving die
naar een vindplaats voor de toepasselijke voorwaarden verwijst.
Aanvullende bepalingen, of ze nu beperkend of niet-beperkend zijn, kunnen in de vorm
van een aparte, geschreven licentie worden gesteld of als uitzonderingen; de
bovenstaande eisen gelden voor beide vormen.
8. Beëindiging
Je mag geen GPL v.3 Werk verspreiden of Wijzigen op een andere wijze dan
uitdrukkelijk is toegestaan onder deze Licentie. Elke andere poging om een GPL v.3
Werk te verspreiden of te Wijzigen is nietig en zal automatisch je rechten onder deze
Licentie beëindigen (waaronder elke toegekende octrooilicentie in de zin van artikel 11,
derde paragraaf).
   
Echter, als je stopt met handelen in strijd met deze Licentie, zal jouw licentie van een
bepaalde auteursrechthebbende weer in werking treden (a) op voorlopige basis, tenzij
en totdat de auteursrechthebbende expliciet en definitief jouw licentie beëindigt, en (b)
definitief, als de auteursrechthebbende nalaat jou op gepaste wijze kennisgeving te
doen van de overtreding binnen een periode van 60 dagen nadat de overtreding
gestaakt is.
Bovendien is jouw licentie van een bepaalde auteursrechthebbende definitief hersteld
als de auteursrechthebbende jou op gepaste wijze kennisgeving doet van de
overtreding, dit de eerste keer is dat je een kennisgeving met betrekking tot overtreding
van deze Licentie (voor welk werk dan ook) ontvangt en je deze overtreding rechtzet
voordat 30 dagen zijn verstreken na de ontvangst van de kennisgeving.
Beëindiging van jouw rechten in de zin van dit artikel, beëindigt niet de licenties van
partijen die kopieën of rechten van jou hebben gekregen onder deze Licentie. Als jouw
rechten zijn beëindigd en niet definitief hersteld, kom je niet in aanmerking om nieuwe
licenties te verkrijgen voor hetzelfde materiaal bedoeld onder artikel 10.
9. Aanvaarding niet vereist voor het hebben van kopieën.
Om een kopie van het Programma te ontvangen of te draaien is het niet nodig deze
Licentie te aanvaarden. Voor andere verspreiding van een GPL v.3 Werk dat uitsluitend
voortvloeit uit het gebruik van peer-to-peer transmissie met als doel een kopie van dit
Werk te ontvangen is evenmin aanvaarding van de Licentie nodig. Echter, uitsluitend op
grond van deze Licentie verkrijg je toestemming om een GPL v.3 Werk te Verspreiden of
te Wijzigen. Deze handelingen maken inbreuk op auteursrechten in het geval je deze
Licentie niet aanvaardt. Hieruit volgt dat door te Wijzigen of te Verspreiden je aangeeft
dat je deze Licentie aanvaardt.
10. Automatische licentiering aan latere verkrijgers.
Elke keer dat jij een GPL v.3 Werk Overbrengt, verkrijgt de ontvanger automatisch een
licentie van de eerdere licentiegevers om het werk draaien, Wijzigen en te verspreiden
onder de voorwaarden van deze Licentie. Jij bent niet verantwoordelijk voor het
afdwingen van de naleving door derden van deze Licentie.
Een “Rechtspersonen-transactie” is een transactie waarbij (i) de zeggenschap over een
organisatie wordt overgedragen, (ii) bijna alle activa van een organisatie worden
overgedragen, (iii) een organisatie in delen wordt opgesplitst, of (iv) organisaties worden
samengevoegd. Als een Rechtspersonen-transactie resulteert in verspreiding van een
GPL v.3 Werk, zal elk van de partijen bij die transactie die een kopie van het werk
verkrijgt, ook alle aan het werk verbonden licenties verkrijgen die de rechtsvoorganger
van die partij had of kon geven onder de voorwaarden van de voorgaande paragraaf,
inclusief het recht op de Corresponderende Broncode van het werk dat zich onder die
rechtsvoorganger bevond, indien die rechtsvoorganger het heeft of met redelijke
inspanningen kan krijgen.
Je mag geen Verdere Beperkingen opleggen op de uitoefening van de rechten die onder
deze Licentie worden verkregen of bevestigd. Bijvoorbeeld, je mag geen
licentievergoeding, royalty of andere vergoeding voor de uitoefening van rechten die
   
onder deze Licentie worden verkregen opleggen, en je mag geen juridische procedures
instellen (waaronder een eis in reconventie in een procedure) waarbij je stelt dat er
inbreuk op een octrooiconclusie wordt gemaakt door het maken, gebruiken verkopen,
aanbieden en/of importeren van het Programma of een deel hiervan.
11. Octrooien.
Een “Bijdragende Partij” is een auteursrechthebbende die het gebruik van het
Programma of een werk waarop het Programma is gebaseerd onder de voorwaarden
van deze Licentie toestaat. Het werk dat op die manier wordt gelicentieerd wordt de
“Versie van de Bijdragende Partij” genoemd.
De “Essentiële Octrooiconclusies” van een Bijdragende Partij zijn alle octrooiconclusies
die de Bijdragende Partij in eigendom heeft of waarover hij zeggenschap heeft, of ze nu
al zijn verkregen of later worden verkregen, waarop inbreuk zou worden gemaakt door
een vorm van het compileren, gebruiken of verkopen van de Versie van de Bijdragende
Partij die onder deze Licentie is toegestaan, maar omvat niet die conclusies waarop
alleen inbreuk zou worden gemaakt als gevolg van verdere Wijziging van de Versie van
de Bijdragende partij. “Zeggenschap” in de zin van deze definitie omvat ook het recht om
octrooi-sublicenties te geven op een wijze die strookt met de vereisten van deze
Licentie.  
Elke Bijdragende Partij geeft jou een niet-exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije,
octrooilicentie voor zijn Essentiële Octrooiconclusies, om de inhoud van de Versie van
de Bijdragende partij te compileren, gebruiken, verkopen, aanbieden, importeren en op
enigerlei andere wijze te draaien, Wijzigen en te Verspreiden.
In de volgende drie paragrafen is een “Octrooilicentie” een uitdrukkelijke overeenkomst
of verbintenis, hoe deze ook wordt betiteld, om een octrooi niet te handhaven (zoals een
nadrukkelijke toestemming om octrooi toe te passen of een afspraak om iemand niet in
rechte te betrekken voor octrooi-inbreuk). Het “Geven” van een dergelijke Octrooilicentie
aan een partij omvat het aangaan van een dergelijke overeenkomst of verbintenis om
een octrooi niet te handhaven tegen die partij.
Als je een GPL v.3 Werk Overbrengt, wetende dat het gebruik maakt van een
Octrooilicentie, en de Corresponderende Broncode van het werk is niet voor iedereen
beschikbaar om het kosteloos en onder de voorwaarden van deze Licentie te kopiëren,
door middel van een publiek toegankelijke netwerk server of een anderszins eenvoudig
bereikbare middel, dan moet je ofwel (1) er voor zorgen dat de Corresponderende
Broncode op die wijze beschikbaar wordt, of (2) er voor zorgen dat jij zelf het voordeel
van deze specifieke octrooilicentie verliest, of (3) er voor zorgen, op een wijze die strookt
met de vereisten van deze Licentie, dat de Octrooilicentie zich ook uitstrekt tot de
opvolgende verkrijgers. “Wetende” wil zeggen dat je daadwerkelijk weet dat, als je die
Octrooilicentie niet zou hebben, jouw Overbrengen van het GPL v.3 Werk in een land, of
het gebruik van het GPL v.3 Werk door jouw ontvanger in een land, inbreuk zou maken
op een of meer specifieke octrooien in dat land, waarvan jij reden hebt om aan te nemen
dat het geldige octrooien zijn.
Als je in verband met een individuele transactie of regeling een GPL v.3 Werk
overbrengt of verspreidt door het verzorgen van doorgifte en je aan de ontvangers van
   
het GPL v.3 Werk een octrooilicentie verschaft die het hen toestaat een specifieke kopie
van het GPL v.3 Werk te gebruiken, verspreiden, Wijzigen of over te brengen, dan geldt
die Octrooilicentie die je geeft automatisch voor alle ontvangers van het GPL v.3 Werk
en alle werken die daarop worden gebaseerd.
Een Octrooilicentie is “Discriminerend” als het een of meer rechten die specifiek onder
deze Licentie worden verschaft niet in haar voorwaarden heeft staan, de uitoefening
daarvan verbiedt of gegeven wordt onder de ontbindende voorwaarde dat men die
rechten niet uitoefent. Je mag geen GPL v.3 Werk Overbrengen als je een partij bent bij
een regeling met een derde die bedrijfsmatig software distribueert, onder welke regeling
jij die derde een vergoeding betaalt die gerelateerd is aan de mate waarin jij het werk
Overbrengt, en waaronder die derde aan elke partij die het GPL v.3 Werk van jou
ontvangt een Discriminerende Octrooilicentie (a) voor de kopieën van het GPL v.3 Werk
dat jij hebt doorgegeven (of kopieën van die kopieën), of (b) hoofdzakelijk voor en
verband houdend met specifieke producten of compilaties die het GPL v.3 Werk
omvatten, tenzij je die verbintenis bent aangegaan, of die licentie gegeven is voor 28
maart 2007.  
Niets in deze Licentie mag worden uitgelegd als een uitsluiting of beperking van enige
impliciete licentie of van andere verweren die jou overigens onder het toepasselijk
octrooirecht ter beschikking kunnen staan.
12. Geen beperking van andermans vrijheid.
Als jou voorwaarden zijn opgelegd (door gerechtelijk bevel, overeenkomst of anderszins)
die in tegenspraak zijn met de voorwaarden van deze Licentie, ben je toch nog steeds
gebonden aan de voorwaarden van deze Licentie. Als je geen GPL v.3 Werk kunt
Overbrengen om zo tegelijkertijd te voldoen aan je verplichtingen onder deze Licentie en
aan enige andere toepasselijke verplichtingen, dan mag je als gevolg daarvan het werk
helemaal niet meer Overbrengen. Bijvoorbeeld, als je instemt met verplichtingen op
grond waarvan je een royalty moet innen van de ontvangers voor het verder
Overbrengen van het Programma, dan is de enige manier waarop je zowel aan die
verplichtingen en deze Licentie kunt voldoen, je volledig onthouden van het
Overbrengen van het Programma.
13. Gebruik met de GNU Affero Algemene Publieke Licentie.
Onverminderd elke andere bepaling van deze Licentie, heb je toestemming om elk GPL
v.3 Werk te linken naar of te combineren met een werk dat is gelicentieerd onder versie
3 van de GNU Affero Algemene Publieke Licentie waardoor een enkel gecombineerd
werk ontstaat, en dit werk over te brengen. De bepalingen van deze Licentie zullen van
toepassing blijven op het GPL v.3 Werk, maar de speciale vereisten van artikel 13 van
de GNU Affero Algemene Publieke Licentie, met betrekking tot interactie met behulp van
een netwerk, zullen van toepassing zijn op het gecombineerde werk.
14. Herziene versies van deze Licentie.
De Free Software Foundation kan zo nu en dan herziene en/of nieuwe versies
publiceren van de GNU Algemene Publieke Licentie. Zulke nieuwe versies zullen in
   
dezelfde geest zijn opgesteld als de huidige versie, maar kunnen in de details afwijken
om nieuwe problemen of zorgen aan te pakken.
Elke versie krijgt een onderscheidend versienummer. Als het Programma specificeert
dat een bepaald genummerde versie van de GNU Algemene Publieke Licentie “of elke
latere versie” van toepassing is, heb je de mogelijkheid om overeenkomstig de
bepalingen van die genummerde versie ofwel die van elke latere versie die is
gepubliceerd door de Free Software Foundation te handelen. Als het Programma niet
een versienummer van de GNU Algemene Publieke Licentie specificeert, mag je elke
versie kiezen die ooit is gepubliceerd door de Free Software Foundation.
Als het Programma specificeert dat een gemachtigde kan besluiten welke toekomstige
versies van de GNU Algemene Publieke Licentie kunnen worden gebruikt, dan biedt de
publieke aanvaarding van een bepaalde versie door die gemachtigde jou permanent de
mogelijkheid die versie te kiezen voor het Programma.  
Latere versies van de licentie kunnen jou aanvullende of andere rechten verschaffen.
Echter, geen aanvullende verplichtingen worden opgelegd aan enige auteur of
auteursrechthebbende als een gevolg van jouw keuze om een latere versie te kiezen.
15. Afwijzing van garantie.
ER WORDEN GEEN GARANTIES GEGEVEN VOOR HET PROGRAMMA VOOR
ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE REGELGEVING. BEHALVE
WANNEER DIT ANDERSZINS SCHRIFTELIJK IS BEVESTIGD, BIEDEN DE
AUTEURSRECHTHEBBENDEN EN/OF ANDERE PARTIJEN DIT PROGRAMMA
ZOALS HET IS AAN ZONDER ENIGE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET,
WAARONDER MAAR NIET HIERTOE BEPERKT DE IMPLICIETE GARANTIES DIE
GEBRUIKELIJK ZIJN IN DE HANDEL EN BRUIKBAARHEID VOOR EEN SPECIFIEK
DOEL. HET VOLLEDIGE RISICO MET BETREKKING TOT DE KWALITEIT EN DE
PRESTATIES VAN HET PROGRAMMA RUST BIJ JOU. ALS HET PROGRAMMA
GEBREKKIG BLIJKT TE ZIJN, DIEN JIJ ALLE NOODZAKELIJKE SERVICE-,
REPARATIE- OF CORRECTIEKOSTEN OP JE TE NEMEN.
16. Beperking van aansprakelijkheid.
IN GEEN GEVAL, TENZIJ VEREIST DOOR DE TOEPASSELIJKE REGELGEVING OF
SCHRIFTELIJK OVEREENGEKOMEN, ZAL ENIGE AUTEURSRECHTHEBBENDE, OF
ENIGE ANDERE PARTIJ DIE HET PROGRAMMA WIJZIGT EN/OF OVERBRENGT
OVEREENKOMSTIG DE HIERVOOR GEGEVEN TOESTEMMING, AANSPRAKELIJK
ZIJN JEGENS JOU VOOR SCHADE INCLUSIEF ELKE ALGEMENE, SPECIALE,
INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK OF HET
ONVERMOGEN OM HET PROGRAMMA TE GEBRUIKEN (INCLUSIEF MAAR NIET
BEPERKT TOT HET VERLIES VAN DATA OF INACCURATE GELEVERDE DATA OF
DOOR JOU OF DERDE PARTIJEN GELEDEN VERLIEZEN OF EEN STORING VAN
HET PROGRAMMA OM SAMEN TE WERKEN MET ANDERE PROGRAMMA’S),
ZELFS ALS EEN DERGELIJKE AUTEURSRECHTHEBBENDE OF ANDERE PARTIJ IS
GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN ZULKE SCHADE.
 
   
17. Uitleg van artikelen 15 en 16.
Als de afwijzing van garantie en beperking van aansprakelijkheid zoals hiervoor gegeven
onder nationale regelgeving niet het beoogde juridisch effect heeft, zal de behandelende
rechtbank het nationale recht toepassen dat de absolute afstand van alle civielrechtelijke
aansprakelijkheid in relatie tot het Programma zoveel mogelijk benadert, tenzij een
garantie of aanname van aansprakelijkheid tegen een vergoeding bij een kopie van het
Programma is inbegrepen.
EINDE VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN
 
 
 
Hoe deze voorwaarden moeten worden toegepast op jouw nieuwe programma’s
 
Als jij een nieuw programma ontwikkelt en je wilt dat het van het grootst mogelijke nut is
voor het publiek, kun je dit het beste doen door het vrije software te maken die door
iedereen kan worden ge-herdistribueerd en gewijzigd onder deze voorwaarden.
 
Dat doe je door de volgende kennisgeving aan het programma toe te voegen.2 Het is het
veiligste om ze aan het begin van elk Broncode bestand op te nemen om zo op de
meest effectieve wijze elke aansprakelijkheid uit te sluiten; en elk bestand zou tenminste
de “auteursrecht”-regel moeten hebben en een verwijzing naar een plek waar de
volledige kennisgeving gevonden kan worden.
 
<een regel om de naam van het programma weer te geven en een korte
omschrijving van wat het programma doet.>
Auteursrecht (C) <jaar> <naam van de auteur>
 
Dit programma is vrije software: je mag het herdistribueren en/of wijzigen onder
de voorwaarden van de GNU Algemene Publieke Licentie zoals gepubliceerd
door de Free Software Foundation, onder versie 3 van de Licentie of (naar jouw
keuze) elke latere versie.  
 
Dit programma is gedistribueerd in de hoop dat het nuttig zal zijn maar ZONDER
ENIGE GARANTIE; zelfs zonder de impliciete garanties die GEBRUIKELIJK
ZIJN IN DE HANDEL of voor BRUIKBAARHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL.
Zie de GNU Algemene Publieke Licentie voor meer details.
 
Je hoort een kopie van de GNU Algemene Publieke Licentie te hebben
ontvangen samen met dit programma. Als dat niet het geval is, zie
<http://www.gnu.org/licenses/>.
 
Voeg ook informatie toe over hoe je bereikt kan worden via e-mail en papieren post.
Als het programma communiceert via een terminal, zorg er dan voor dat het een korte
mededeling weergeeft zoals hieronder wanneer het start in een interactieve modus:  
 
                                                 
2 Noot van de vertalers: deze kennisgevingen moeten worden gedaan door de oorspronkelijke, Engelse
tekst toe te voegen.  
   
<programma> Auteursrecht (C) <jaar> <naam van de maker>
 
Er zit ABSOLUUT GEEN GARANTIE op dit programma; tik voor meer informatie
‘show w’.
Dit is vrije software en je bent van harte uitgenodigd om het te herdistribueren
onder bepaalde voorwaarden; tik `show c’ voor meer informatie.
 
De hypothetische commando’s ‘show w’ en ‘show c’ dienen de gepaste delen van de
Algemene Publieke Licentie te tonen. Natuurlijk zijn jouw programmacommando’s
misschien anders; voor een GUI interface, gebruik je een “about box”.  
 
Je moet er ook voor zorgen dat jouw werkgever (als je werkt als een programmeur) of
school, voor zover relevant, een “afstand van auteursrecht-verklaring” met betrekking tot
het programma tekent. Voor meer informatie hierover en hoe je de GNU GPL kunt
toepassen en naleven, zie <http://www.gnu.org/licenses/>.
 
De GNU Algemene Publieke Licentie staat niet toe dat jouw programma wordt
opgenomen in gesloten software. Als jouw programma een subroutine library is, kan je
overwegen om het linken van gesloten software naar deze library toe te staan. Als dit is
wat je wilt doen, gebruik dan de GNU Mindere Algemene Publieke Licentie in plaats van
deze Licentie. Maar lees eerst <http://www.gnu.org/philosophy/why-not-lgpl.html>.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
                       Version 3, 29 June 2007

 Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc. <http://fsf.org/>
 Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
 of this license document, but changing it is not allowed.

                            Preamble

  The GNU General Public License is a free, copyleft license for
software and other kinds of works.

  The licenses for most software and other practical works are designed
to take away your freedom to share and change the works.  By contrast,
the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to
share and change all versions of a program--to make sure it remains free
software for all its users.  We, the Free Software Foundation, use the
GNU General Public License for most of our software; it applies also to
any other work released this way by its authors.  You can apply it to
your programs, too.

  When we speak of free software, we are referring to freedom, not
price.  Our General Public Licenses are designed to make sure that you
have the freedom to distribute copies of free software (and charge for
them if you wish), that you receive source code or can get it if you
want it, that you can change the software or use pieces of it in new
free programs, and that you know you can do these things.

  To protect your rights, we need to prevent others from denying you
these rights or asking you to surrender the rights.  Therefore, you have
certain responsibilities if you distribute copies of the software, or if
you modify it: responsibilities to respect the freedom of others.

  For example, if you distribute copies of such a program, whether
gratis or for a fee, you must pass on to the recipients the same
freedoms that you received.  You must make sure that they, too, receive
or can get the source code.  And you must show them these terms so they
know their rights.

  Developers that use the GNU GPL protect your rights with two steps:
(1) assert copyright on the software, and (2) offer you this License
giving you legal permission to copy, distribute and/or modify it.

  For the developers' and authors' protection, the GPL clearly explains
that there is no warranty for this free software.  For both users' and
authors' sake, the GPL requires that modified versions be marked as
changed, so that their problems will not be attributed erroneously to
authors of previous versions.

  Some devices are designed to deny users access to install or run
modified versions of the software inside them, although the manufacturer
can do so.  This is fundamentally incompatible with the aim of
protecting users' freedom to change the software.  The systematic
pattern of such abuse occurs in the area of products for individuals to
use, which is precisely where it is most unacceptable.  Therefore, we
have designed this version of the GPL to prohibit the practice for those
products.  If such problems arise substantially in other domains, we
stand ready to extend this provision to those domains in future versions
of the GPL, as needed to protect the freedom of users.

  Finally, every program is threatened constantly by software patents.
States should not allow patents to restrict development and use of
software on general-purpose computers, but in those that do, we wish to
avoid the special danger that patents applied to a free program could
make it effectively proprietary.  To prevent this, the GPL assures that
patents cannot be used to render the program non-free.

  The precise terms and conditions for copying, distribution and
modification follow.

                       TERMS AND CONDITIONS

  0. Definitions.

  "This License" refers to version 3 of the GNU General Public License.

  "Copyright" also means copyright-like laws that apply to other kinds of
works, such as semiconductor masks.

  "The Program" refers to any copyrightable work licensed under this
License.  Each licensee is addressed as "you".  "Licensees" and
"recipients" may be individuals or organizations.

  To "modify" a work means to copy from or adapt all or part of the work
in a fashion requiring copyright permission, other than the making of an
exact copy.  The resulting work is called a "modified version" of the
earlier work or a work "based on" the earlier work.

  A "covered work" means either the unmodified Program or a work based
on the Program.

  To "propagate" a work means to do anything with it that, without
permission, would make you directly or secondarily liable for
infringement under applicable copyright law, except executing it on a
computer or modifying a private copy.  Propagation includes copying,
distribution (with or without modification), making available to the
public, and in some countries other activities as well.

  To "convey" a work means any kind of propagation that enables other
parties to make or receive copies.  Mere interaction with a user through
a computer network, with no transfer of a copy, is not conveying.

  An interactive user interface displays "Appropriate Legal Notices"
to the extent that it includes a convenient and prominently visible
feature that (1) displays an appropriate copyright notice, and (2)
tells the user that there is no warranty for the work (except to the
extent that warranties are provided), that licensees may convey the
work under this License, and how to view a copy of this License.  If
the interface presents a list of user commands or options, such as a
menu, a prominent item in the list meets this criterion.

  1. Source Code.

  The "source code" for a work means the preferred form of the work
for making modifications to it.  "Object code" means any non-source
form of a work.

  A "Standard Interface" means an interface that either is an official
standard defined by a recognized standards body, or, in the case of
interfaces specified for a particular programming language, one that
is widely used among developers working in that language.

  The "System Libraries" of an executable work include anything, other
than the work as a whole, that (a) is included in the normal form of
packaging a Major Component, but which is not part of that Major
Component, and (b) serves only to enable use of the work with that
Major Component, or to implement a Standard Interface for which an
implementation is available to the public in source code form.  A
"Major Component", in this context, means a major essential component
(kernel, window system, and so on) of the specific operating system
(if any) on which the executable work runs, or a compiler used to
produce the work, or an object code interpreter used to run it.

  The "Corresponding Source" for a work in object code form means all
the source code needed to generate, install, and (for an executable
work) run the object code and to modify the work, including scripts to
control those activities.  However, it does not include the work's
System Libraries, or general-purpose tools or generally available free
programs which are used unmodified in performing those activities but
which are not part of the work.  For example, Corresponding Source
includes interface definition files associated with source files for
the work, and the source code for shared libraries and dynamically
linked subprograms that the work is specifically designed to require,
such as by intimate data communication or control flow between those
subprograms and other parts of the work.

  The Corresponding Source need not include anything that users
can regenerate automatically from other parts of the Corresponding
Source.

  The Corresponding Source for a work in source code form is that
same work.

  2. Basic Permissions.

  All rights granted under this License are granted for the term of
copyright on the Program, and are irrevocable provided the stated
conditions are met.  This License explicitly affirms your unlimited
permission to run the unmodified Program.  The output from running a
covered work is covered by this License only if the output, given its
content, constitutes a covered work.  This License acknowledges your
rights of fair use or other equivalent, as provided by copyright law.

  You may make, run and propagate covered works that you do not
convey, without conditions so long as your license otherwise remains
in force.  You may convey covered works to others for the sole purpose
of having them make modifications exclusively for you, or provide you
with facilities for running those works, provided that you comply with
the terms of this License in conveying all material for which you do
not control copyright.  Those thus making or running the covered works
for you must do so exclusively on your behalf, under your direction
and control, on terms that prohibit them from making any copies of
your copyrighted material outside their relationship with you.

  Conveying under any other circumstances is permitted solely under
the conditions stated below.  Sublicensing is not allowed; section 10
makes it unnecessary.

  3. Protecting Users' Legal Rights From Anti-Circumvention Law.

  No covered work shall be deemed part of an effective technological
measure under any applicable law fulfilling obligations under article
11 of the WIPO copyright treaty adopted on 20 December 1996, or
similar laws prohibiting or restricting circumvention of such
measures.

  When you convey a covered work, you waive any legal power to forbid
circumvention of technological measures to the extent such circumvention
is effected by exercising rights under this License with respect to
the covered work, and you disclaim any intention to limit operation or
modification of the work as a means of enforcing, against the work's
users, your or third parties' legal rights to forbid circumvention of
technological measures.

  4. Conveying Verbatim Copies.

  You may convey verbatim copies of the Program's source code as you
receive it, in any medium, provided that you conspicuously and
appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice;
keep intact all notices stating that this License and any
non-permissive terms added in accord with section 7 apply to the code;
keep intact all notices of the absence of any warranty; and give all
recipients a copy of this License along with the Program.

  You may charge any price or no price for each copy that you convey,
and you may offer support or warranty protection for a fee.

  5. Conveying Modified Source Versions.

  You may convey a work based on the Program, or the modifications to
produce it from the Program, in the form of source code under the
terms of section 4, provided that you also meet all of these conditions:

    a) The work must carry prominent notices stating that you modified
    it, and giving a relevant date.

    b) The work must carry prominent notices stating that it is
    released under this License and any conditions added under section
    7.  This requirement modifies the requirement in section 4 to
    "keep intact all notices".

    c) You must license the entire work, as a whole, under this
    License to anyone who comes into possession of a copy.  This
    License will therefore apply, along with any applicable section 7
    additional terms, to the whole of the work, and all its parts,
    regardless of how they are packaged.  This License gives no
    permission to license the work in any other way, but it does not
    invalidate such permission if you have separately received it.

    d) If the work has interactive user interfaces, each must display
    Appropriate Legal Notices; however, if the Program has interactive
    interfaces that do not display Appropriate Legal Notices, your
    work need not make them do so.

  A compilation of a covered work with other separate and independent
works, which are not by their nature extensions of the covered work,
and which are not combined with it such as to form a larger program,
in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an
"aggregate" if the compilation and its resulting copyright are not
used to limit the access or legal rights of the compilation's users
beyond what the individual works permit.  Inclusion of a covered work
in an aggregate does not cause this License to apply to the other
parts of the aggregate.

  6. Conveying Non-Source Forms.

  You may convey a covered work in object code form under the terms
of sections 4 and 5, provided that you also convey the
machine-readable Corresponding Source under the terms of this License,
in one of these ways:

    a) Convey the object code in, or embodied in, a physical product
    (including a physical distribution medium), accompanied by the
    Corresponding Source fixed on a durable physical medium
    customarily used for software interchange.

    b) Convey the object code in, or embodied in, a physical product
    (including a physical distribution medium), accompanied by a
    written offer, valid for at least three years and valid for as
    long as you offer spare parts or customer support for that product
    model, to give anyone who possesses the object code either (1) a
    copy of the Corresponding Source for all the software in the
    product that is covered by this License, on a durable physical
    medium customarily used for software interchange, for a price no
    more than your reasonable cost of physically performing this
    conveying of source, or (2) access to copy the
    Corresponding Source from a network server at no charge.

    c) Convey individual copies of the object code with a copy of the
    written offer to provide the Corresponding Source.  This
    alternative is allowed only occasionally and noncommercially, and
    only if you received the object code with such an offer, in accord
    with subsection 6b.

    d) Convey the object code by offering access from a designated
    place (gratis or for a charge), and offer equivalent access to the
    Corresponding Source in the same way through the same place at no
    further charge.  You need not require recipients to copy the
    Corresponding Source along with the object code.  If the place to
    copy the object code is a network server, the Corresponding Source
    may be on a different server (operated by you or a third party)
    that supports equivalent copying facilities, provided you maintain
    clear directions next to the object code saying where to find the
    Corresponding Source.  Regardless of what server hosts the
    Corresponding Source, you remain obligated to ensure that it is
    available for as long as needed to satisfy these requirements.

    e) Convey the object code using peer-to-peer transmission, provided
    you inform other peers where the object code and Corresponding
    Source of the work are being offered to the general public at no
    charge under subsection 6d.

  A separable portion of the object code, whose source code is excluded
from the Corresponding Source as a System Library, need not be
included in conveying the object code work.

  A "User Product" is either (1) a "consumer product", which means any
tangible personal property which is normally used for personal, family,
or household purposes, or (2) anything designed or sold for incorporation
into a dwelling.  In determining whether a product is a consumer product,
doubtful cases shall be resolved in favor of coverage.  For a particular
product received by a particular user, "normally used" refers to a
typical or common use of that class of product, regardless of the status
of the particular user or of the way in which the particular user
actually uses, or expects or is expected to use, the product.  A product
is a consumer product regardless of whether the product has substantial
commercial, industrial or non-consumer uses, unless such uses represent
the only significant mode of use of the product.

  "Installation Information" for a User Product means any methods,
procedures, authorization keys, or other information required to install
and execute modified versions of a covered work in that User Product from
a modified version of its Corresponding Source.  The information must
suffice to ensure that the continued functioning of the modified object
code is in no case prevented or interfered with solely because
modification has been made.

  If you convey an object code work under this section in, or with, or
specifically for use in, a User Product, and the conveying occurs as
part of a transaction in which the right of possession and use of the
User Product is transferred to the recipient in perpetuity or for a
fixed term (regardless of how the transaction is characterized), the
Corresponding Source conveyed under this section must be accompanied
by the Installation Information.  But this requirement does not apply
if neither you nor any third party retains the ability to install
modified object code on the User Product (for example, the work has
been installed in ROM).

  The requirement to provide Installation Information does not include a
requirement to continue to provide support service, warranty, or updates
for a work that has been modified or installed by the recipient, or for
the User Product in which it has been modified or installed.  Access to a
network may be denied when the modification itself materially and
adversely affects the operation of the network or violates the rules and
protocols for communication across the network.

  Corresponding Source conveyed, and Installation Information provided,
in accord with this section must be in a format that is publicly
documented (and with an implementation available to the public in
source code form), and must require no special password or key for
unpacking, reading or copying.

  7. Additional Terms.

  "Additional permissions" are terms that supplement the terms of this
License by making exceptions from one or more of its conditions.
Additional permissions that are applicable to the entire Program shall
be treated as though they were included in this License, to the extent
that they are valid under applicable law.  If additional permissions
apply only to part of the Program, that part may be used separately
under those permissions, but the entire Program remains governed by
this License without regard to the additional permissions.

  When you convey a copy of a covered work, you may at your option
remove any additional permissions from that copy, or from any part of
it.  (Additional permissions may be written to require their own
removal in certain cases when you modify the work.)  You may place
additional permissions on material, added by you to a covered work,
for which you have or can give appropriate copyright permission.

  Notwithstanding any other provision of this License, for material you
add to a covered work, you may (if authorized by the copyright holders of
that material) supplement the terms of this License with terms:

    a) Disclaiming warranty or limiting liability differently from the
    terms of sections 15 and 16 of this License; or

    b) Requiring preservation of specified reasonable legal notices or
    author attributions in that material or in the Appropriate Legal
    Notices displayed by works containing it; or

    c) Prohibiting misrepresentation of the origin of that material, or
    requiring that modified versions of such material be marked in
    reasonable ways as different from the original version; or

    d) Limiting the use for publicity purposes of names of licensors or
    authors of the material; or

    e) Declining to grant rights under trademark law for use of some
    trade names, trademarks, or service marks; or

    f) Requiring indemnification of licensors and authors of that
    material by anyone who conveys the material (or modified versions of
    it) with contractual assumptions of liability to the recipient, for
    any liability that these contractual assumptions directly impose on
    those licensors and authors.

  All other non-permissive additional terms are considered "further
restrictions" within the meaning of section 10.  If the Program as you
received it, or any part of it, contains a notice stating that it is
governed by this License along with a term that is a further
restriction, you may remove that term.  If a license document contains
a further restriction but permits relicensing or conveying under this
License, you may add to a covered work material governed by the terms
of that license document, provided that the further restriction does
not survive such relicensing or conveying.

  If you add terms to a covered work in accord with this section, you
must place, in the relevant source files, a statement of the
additional terms that apply to those files, or a notice indicating
where to find the applicable terms.

  Additional terms, permissive or non-permissive, may be stated in the
form of a separately written license, or stated as exceptions;
the above requirements apply either way.

  8. Termination.

  You may not propagate or modify a covered work except as expressly
provided under this License.  Any attempt otherwise to propagate or
modify it is void, and will automatically terminate your rights under
this License (including any patent licenses granted under the third
paragraph of section 11).

  However, if you cease all violation of this License, then your
license from a particular copyright holder is reinstated (a)
provisionally, unless and until the copyright holder explicitly and
finally terminates your license, and (b) permanently, if the copyright
holder fails to notify you of the violation by some reasonable means
prior to 60 days after the cessation.

  Moreover, your license from a particular copyright holder is
reinstated permanently if the copyright holder notifies you of the
violation by some reasonable means, this is the first time you have
received notice of violation of this License (for any work) from that
copyright holder, and you cure the violation prior to 30 days after
your receipt of the notice.

  Termination of your rights under this section does not terminate the
licenses of parties who have received copies or rights from you under
this License.  If your rights have been terminated and not permanently
reinstated, you do not qualify to receive new licenses for the same
material under section 10.

  9. Acceptance Not Required for Having Copies.

  You are not required to accept this License in order to receive or
run a copy of the Program.  Ancillary propagation of a covered work
occurring solely as a consequence of using peer-to-peer transmission
to receive a copy likewise does not require acceptance.  However,
nothing other than this License grants you permission to propagate or
modify any covered work.  These actions infringe copyright if you do
not accept this License.  Therefore, by modifying or propagating a
covered work, you indicate your acceptance of this License to do so.

  10. Automatic Licensing of Downstream Recipients.

  Each time you convey a covered work, the recipient automatically
receives a license from the original licensors, to run, modify and
propagate that work, subject to this License.  You are not responsible
for enforcing compliance by third parties with this License.

  An "entity transaction" is a transaction transferring control of an
organization, or substantially all assets of one, or subdividing an
organization, or merging organizations.  If propagation of a covered
work results from an entity transaction, each party to that
transaction who receives a copy of the work also receives whatever
licenses to the work the party's predecessor in interest had or could
give under the previous paragraph, plus a right to possession of the
Corresponding Source of the work from the predecessor in interest, if
the predecessor has it or can get it with reasonable efforts.

  You may not impose any further restrictions on the exercise of the
rights granted or affirmed under this License.  For example, you may
not impose a license fee, royalty, or other charge for exercise of
rights granted under this License, and you may not initiate litigation
(including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that
any patent claim is infringed by making, using, selling, offering for
sale, or importing the Program or any portion of it.

  11. Patents.

  A "contributor" is a copyright holder who authorizes use under this
License of the Program or a work on which the Program is based.  The
work thus licensed is called the contributor's "contributor version".

  A contributor's "essential patent claims" are all patent claims
owned or controlled by the contributor, whether already acquired or
hereafter acquired, that would be infringed by some manner, permitted
by this License, of making, using, or selling its contributor version,
but do not include claims that would be infringed only as a
consequence of further modification of the contributor version.  For
purposes of this definition, "control" includes the right to grant
patent sublicenses in a manner consistent with the requirements of
this License.

  Each contributor grants you a non-exclusive, worldwide, royalty-free
patent license under the contributor's essential patent claims, to
make, use, sell, offer for sale, import and otherwise run, modify and
propagate the contents of its contributor version.

  In the following three paragraphs, a "patent license" is any express
agreement or commitment, however denominated, not to enforce a patent
(such as an express permission to practice a patent or covenant not to
sue for patent infringement).  To "grant" such a patent license to a
party means to make such an agreement or commitment not to enforce a
patent against the party.

  If you convey a covered work, knowingly relying on a patent license,
and the Corresponding Source of the work is not available for anyone
to copy, free of charge and under the terms of this License, through a
publicly available network server or other readily accessible means,
then you must either (1) cause the Corresponding Source to be so
available, or (2) arrange to deprive yourself of the benefit of the
patent license for this particular work, or (3) arrange, in a manner
consistent with the requirements of this License, to extend the patent
license to downstream recipients.  "Knowingly relying" means you have
actual knowledge that, but for the patent license, your conveying the
covered work in a country, or your recipient's use of the covered work
in a country, would infringe one or more identifiable patents in that
country that you have reason to believe are valid.

  If, pursuant to or in connection with a single transaction or
arrangement, you convey, or propagate by procuring conveyance of, a
covered work, and grant a patent license to some of the parties
receiving the covered work authorizing them to use, propagate, modify
or convey a specific copy of the covered work, then the patent license
you grant is automatically extended to all recipients of the covered
work and works based on it.

  A patent license is "discriminatory" if it does not include within
the scope of its coverage, prohibits the exercise of, or is
conditioned on the non-exercise of one or more of the rights that are
specifically granted under this License.  You may not convey a covered
work if you are a party to an arrangement with a third party that is
in the business of distributing software, under which you make payment
to the third party based on the extent of your activity of conveying
the work, and under which the third party grants, to any of the
parties who would receive the covered work from you, a discriminatory
patent license (a) in connection with copies of the covered work
conveyed by you (or copies made from those copies), or (b) primarily
for and in connection with specific products or compilations that
contain the covered work, unless you entered into that arrangement,
or that patent license was granted, prior to 28 March 2007.

  Nothing in this License shall be construed as excluding or limiting
any implied license or other defenses to infringement that may
otherwise be available to you under applicable patent law.

  12. No Surrender of Others' Freedom.

  If conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or
otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not
excuse you from the conditions of this License.  If you cannot convey a
covered work so as to satisfy simultaneously your obligations under this
License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may
not convey it at all.  For example, if you agree to terms that obligate you
to collect a royalty for further conveying from those to whom you convey
the Program, the only way you could satisfy both those terms and this
License would be to refrain entirely from conveying the Program.

  13. Use with the GNU Affero General Public License.

  Notwithstanding any other provision of this License, you have
permission to link or combine any covered work with a work licensed
under version 3 of the GNU Affero General Public License into a single
combined work, and to convey the resulting work.  The terms of this
License will continue to apply to the part which is the covered work,
but the special requirements of the GNU Affero General Public License,
section 13, concerning interaction through a network will apply to the
combination as such.

  14. Revised Versions of this License.

  The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of
the GNU General Public License from time to time.  Such new versions will
be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to
address new problems or concerns.

  Each version is given a distinguishing version number.  If the
Program specifies that a certain numbered version of the GNU General
Public License "or any later version" applies to it, you have the
option of following the terms and conditions either of that numbered
version or of any later version published by the Free Software
Foundation.  If the Program does not specify a version number of the
GNU General Public License, you may choose any version ever published
by the Free Software Foundation.

  If the Program specifies that a proxy can decide which future
versions of the GNU General Public License can be used, that proxy's
public statement of acceptance of a version permanently authorizes you
to choose that version for the Program.

  Later license versions may give you additional or different
permissions.  However, no additional obligations are imposed on any
author or copyright holder as a result of your choosing to follow a
later version.

  15. Disclaimer of Warranty.

  THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY
APPLICABLE LAW.  EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT
HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY
OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE.  THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM
IS WITH YOU.  SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF
ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

  16. Limitation of Liability.

  IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING
WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MODIFIES AND/OR CONVEYS
THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY
GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE
USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF
DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD
PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS),
EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGES.

  17. Interpretation of Sections 15 and 16.

  If the disclaimer of warranty and limitation of liability provided
above cannot be given local legal effect according to their terms,
reviewing courts shall apply local law that most closely approximates
an absolute waiver of all civil liability in connection with the
Program, unless a warranty or assumption of liability accompanies a
copy of the Program in return for a fee.

                     END OF TERMS AND CONDITIONS

            How to Apply These Terms to Your New Programs

  If you develop a new program, and you want it to be of the greatest
possible use to the public, the best way to achieve this is to make it
free software which everyone can redistribute and change under these terms.

  To do so, attach the following notices to the program.  It is safest
to attach them to the start of each source file to most effectively
state the exclusion of warranty; and each file should have at least
the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

    <one line to give the program's name and a brief idea of what it does.>
    Copyright (C) <year>  <name of author>

    This program is free software: you can redistribute it and/or modify
    it under the terms of the GNU General Public License as published by
    the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
    (at your option) any later version.

    This program is distributed in the hope that it will be useful,
    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
    GNU General Public License for more details.

    You should have received a copy of the GNU General Public License
    along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

  If the program does terminal interaction, make it output a short
notice like this when it starts in an interactive mode:

    <program>  Copyright (C) <year>  <name of author>
    This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'.
    This is free software, and you are welcome to redistribute it
    under certain conditions; type `show c' for details.

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate
parts of the General Public License.  Of course, your program's commands
might be different; for a GUI interface, you would use an "about box".

  You should also get your employer (if you work as a programmer) or school,
if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary.
For more information on this, and how to apply and follow the GNU GPL, see
<http://www.gnu.org/licenses/>.

  The GNU General Public License does not permit incorporating your program
into proprietary programs.  If your program is a subroutine library, you
may consider it more useful to permit linking proprietary applications with
the library.  If this is what you want to do, use the GNU Lesser General
Public License instead of this License.  But first, please read
<http://www.gnu.org/philosophy/why-not-lgpl.html>.